12 Mart 2009 Perşembe

KASÎDE-İ FÂTIMA


Nûr-i ayneyn-i Resûl-i Kibriyâdır Fâtıma
Nüsha-i kübrâ-i pâk-i Mustafâdır Fâtıma

Sıbt-ı peygamber olan gül goncalar vâlidesi
Zevce-i Hayder Aliyyü’l Mürtezâdır Fâtıma

Hânedân-ı Ehl-i Beyt’in mebde’i , dürrdânesi
Serfirâz-ı Hamse-i Âl-i Abâdır Fâtıma

Öyle bir mir’ât-ı envârdır ki .Zehrâ nâmıdır
Şûle-i Nûr-i Muhammed’den ziyâdır Fâtıma

Hem Habîb-i Kibriyâ’nın “Kâbe Kavseyn” mazharı
“Sırr-ı ev-ednâ” rumuz-ı âşinâdır Fâtıma

Koklamış gül vechini ol Fahr-i Kevneyn dâimâ
Ravza-i cennet gülünden râyihâdır Fâtıma

Var mıdır bir misli âlem içre ol mehpeykerin
Aynı Meryemdir,Betül,Hayrunnisâdır Fâtıma

Sûre-i Kevser’de kılmıştır Hüdâ lutfun ayân
Tâ ezelden Hak katında müctebâdır Fâtıma

Bâğ-ı cennettir firâş olmuş mübârek pâyine
Havz-ı Kevser tâlibine rehnümâdır Fâtıma

Bir Murâdîdir , şefâattir murâdı Mahvî’nin
Kim Muhibb-i Ehl-i beyt’e mültecâdır Fâtıma.

Hiç yorum yok: