19 Mart 2008 Çarşamba

NAAT U NİYAZ
El-meded ey zât-ı şevket,yâ Resûlallah meded.
El-meded ey bâb-ı rahmet,yâ Resûlallah meded.

Biz günahkâr kullarınız,pür-hatâyız,el-amân,
Sensin ol melce-i ümmet,yâ Resûlallah meded.

Lutfedip dergâh-ı pâkinde bizi ettin kabûl,
Eyledik ravzan ziyâret,yâ Resûlallah meded.

Bakma,biz mücrîm-i isyankarların cürmü kesîr,
Sen şefâatinle rahm et,yâ Resûlallah meded.

Durmuşuz bâbu's-selâmından şefâat isteriz,
Bulmayız gayrıda nimet,yâ Resûlallah meded.

Şimdi baş koymakla ravzanda türâb-ı pâyine,
Bulmuşuz ukbâda devlet,yâ Resûlallah meded.

İsteriz şimden gerû vechinde manzûr olmayı,
Bir nazarcık eyle ülfet,yâ Resûlallah meded.

Şems-i tâbânınla eylersen eğer gözlerde nûr,
Ref'olur perde-i gaflet,yâ Resûlallah meded.

Bir karar kılmaz gönüller görmeyince vechini,
Aç yüzün bitsin bu hasret,yâ Resûlallah meded.

Gül yüzünden bir ziyâ lutfet Hasaneyn aşkına,
Sendedir lutf-i letâfet,yâ Resûlallah meded.

El meded ey sâhib-i Makâm-ı Mahmud,el meded,
El-meded Hatm-i Nübüvvet,yâ Resûlallah meded.

Sâil olmuş ravza-i pâkinde Mahvî kemterin,
El-meded kân-ı sehâvet,yâ Resûlallah meded

Hiç yorum yok: